SUPER BEBRIS

30.09.2017

Prasības LMKK

Prasības līmētajām masīvajām koka konstrukcijām

Visiem būvniecībā pielietotajiem materiāliem ir noteiktas atsevišķas to izgatavošanas, ekspluatācijas un kvalitātes prasības. Lai nodrošinātu LMKK izstrādājuma kvalitāti, uzņēmumam jāizpilda visas standartā LVS EN 14080 „Koka konstrukcijas – Līmētā koksne – Prasības” noteiktās prasības konstrukciju ražošanai un izejmateriāliem, gatavai produkcijai un kvalitātes kontrolei.

Saskaņā ar standartu LVS EN 1194, „Koka konstrukcijas. Līmēta koksne. Izturības klases un raksturlielumu noteikšana” LMKK pēc izturības iedala 4 stiprības klasēs, sākot ar vājāko 1.klase – GL 24c; 2. klase – GL 28c; 3. klase – GL 32c un 4. klase – GL 36c.

LMKK statiskās lieces stiprības pārbaudi var veikt speciālās iekārtās (attēlā augšā – divpunktu statiskās lieces stiprības pārbaudes iekārta)

Līdzīgi kā LMKK arī zāģmateriāliem ir noteiktas vairākas stiprības klases. Saskaņā ar LVS EN 338 „Masīvas koksnes konstrukciju materiāli. Izturības klases”, atkarībā no nominālās stiprības statiskajā liecē, iedalās kopā 12 klasēs (C14 līdz C50) skujukokiem un 6 klasēs (D30 līdz D70) cietajiem lapu kokiem. Praktiski visu Latvijā normālos augšanas apstākļos augušu skujukoku zāģmateriālu stiprības klase, bez būtiskām vainām, ir robežās no C14– C24, taču LMMK ir iespējams izgatavot atbilstoši jebkurai stiprības klasei.

LMKK iedalās divās daļās:

1.      Homogēnās LMKK – konstrukcijas, kuru salīmēšanai izmantotas vienādas stiprības, vienas vai dažādu koku sugu lameles.
2.      Kombinētās LMKK – konstrukcijas, kuru salīmēšanai izmantotas dažādas stiprības, vienas vai dažādu koku sugu lameles.

Simbols aiz LMKK stiprības klases apzīmē, kāda tipa konstrukciju materiālam ir uzstādītas atbilstošās prasības, piemēram, GL 32h – homogēnā LMKK ar nominālo stiprību 32 N*mm-2.

Kombinētā tipa LMKK vismaz 2 augstākas stiprības klases lameles novieto konstrukcijas stieptajā vai spiestajā zonā – ārējās malās, bet vidu atstāj zemākas kvalitātes materiālus. Šāda veida manipulācijas neietekmē konstrukcijas nestspēju statiskajā liecē un dod iespēju pilnīgāk izmantot zemākas kvalitātes izejmateriālus.

Izejmateriālu (lameļu) un LMKK atbilstību šīm stiprības klasēm pārbauda speciālās iekārtās. To dara ražotājs vai kāda cita kompetenta institūcija. Lameļu un konstrukciju pārbaudēm izmanto LVS EN 408 standartu (attēlā – masīvas koksnes konstrukcijas, salīmētas platajā skaldnē no vienas sugas un stiprības lamelēm).

LMKK kvalitātes kontrolei uzņēmumā izmanto standartu LVS EN 385:2002 „Būvkoku savienojumi – Ekspluatācijas noteikumi un ražošanas noteikumu minimums”, kurš nosaka prasības līmēto zobtapu savienojumiem (attēlā zemāk – zobtapu savienojums, garumā saaudzētas lameles izgatavošanai), kā arī minimālās prasības līmēto zobtapu izfrēzēšanai un savienošanai. Standarts nosaka, ka zobtapu savienojumi tiek klasificēti pamatojoties uz statiskās lieces pārbaudi šaurajā skaldnē. Šo klasifikāciju nosaka pats lameļu ražotājs, kā pašdeklarāciju savam produktam norādot jebkādu lieces stiprības vērtību vai klasi konkrētajai partijai. Ja nepieciešamas pierādīt zobtapu savienojuma stiprību garumā saaudzēto konstrukciju uzpircējam, uzņēmums to var izdarīt veicot atbilstošās pārbaudes saskaņā ar LVS EN 408:2003 standartu „Koka konstrukcijas – Konstrukciju kokmateriāli un līmētie koka izstrādājumi – Dažu fizikālo un
mehānisko īpašību noteikšana”. Latvijā netiek veikta garumā saaudzēto lameļu klasifikācija pēc to statiskās lieces stiprības, taču nereti šāda klasifikācija ir izstrādāta valstī uz kuru šie materiāli vai LMKK tiek eksportētas. Ja LMKK tiek eksportētas uz Vāciju un pircējs to pie
prasa, garumā saaudzētās lameles klasificē pēc standarta DIN 68140 – 1. Šī standarta 1. daļa nosaka nepieciešamo zobtapas izmēru, iespējamos zobtapu frēzēšanas virzienus, presēšanas tehnoloģiskos nosacījumus, pielietojamās līmes, izejmateriāla kvalitāti, zobtapu savienojumu nominālo stiprību, kā arī kvalitātes kontroli.

Šķirojot lameles pēc standartā DIN 68140 – 1. noteiktās klasifikācijas, iespējams izvēlēties piegādātāju atbilstoši nepieciešamajam lameles pielietošanas mērķim. Ja uzņēmums ražo LMMK no lamelēm, kas savstarpēji salīmētas ar platajām skaldnēm, ir iespējams prognozēt šīs konstrukcijas stiprības klasi. Saskaņā ar DIN 68140 – 1. p. 5.4, lameles pēc nominālās lieces stiprības šķiro atbilstoši DIN 4074-1 noteiktām stiprības klasēm (skat. tabulu).

 
Raksturīgā lieces stiprība N*mm-2
Šķirošanas klase
pēc DIN 407-1
S7/MS7
S10/MS10
S13
MS13
MS17
Lamelēm
20*
30
35
40
45
Viendaļīgai
koksnei
16
24
30
35
40

* Izņemot stiepē slogotām lamelēm.